Tondach është tjegull ideale për pullaz

Tondach është tjegull ideale për pullaz
Me siguri vendim i drejt: Tondach
Shembull: Shtëpia me sipërfaqe pullazi prej 150 m² Vendi: Hallein
Shembull: Shtëpia me sipërfaqe pullazi prej 150 m² Vendi: Hallein

Pullazet bartin ngarkesa prej 265 kg, 295 kg, 335 kg/m² ndërsa shpesh edhe më shumë se kaq. Pesha, e mbulesës së pullazit, pavarësisht nga lloji i saj,në raport me ngarkesat e ekspozuara nuk paraqet ndonjë gjë të rëndësishme. Kështu, pesha e mbulesës së pullazit është komponentë mospërfillëse gjatë përzgjedhjes së saj.

Pesha e mbulesës së pullazit me tjegullat Tondach mesatarisht është 42 kg/m² por ofron përparësi bindë-se dhe të besueshme kur është fjala për estetikë, rezistencë ndaj ndiki -meve dhe qëndrueshmëri. Tondach Produktet përshtaten në mënyrë të përkryer me trashëgiminë kulturore kushtet lokale klimatike dhe prandaj paraqesin zgjidhje më të volitshme për mbulim të pullazit.

Artikuj të ngjashëm